Kosova  Ekonomisi
      Kosova’nın milli geliri 2006’ya göre % 3,1 artışla 2007’de 2,378 milyar avro olmuş, kişi başına milli gelir ise 1.150 avroya ulaşmıştır. Para birimi avro olan Kosova’da enflasyon oranı oldukça düşüktür ve 2004-2007 arası dönemde yaklaşık yüzde sıfır olan bu oran 2007 yılında % 2 olmuştur. İşsizlik oranı ise % 40 seviyesindedir.

      Kosova ekonomisi, büyük ölçüde ticaretin ve hizmetler sektörünün ağırlıkta olduğu bir ekonomidir. Ülke, her ne kadar zengin yeraltı kaynaklarına sahip olsa da sektörel bazda milli gelirde sırasıyla % 60 ve % 20 paya sahip olan hizmet ve tarım sektörleri, ülke halkı için gelir kaynağı durumundadır. Milli gelirde % 20 paya sahip sanayi sektörü ise 1999 öncesine göre oldukça geri plana düşmüş durumdadır. Bir zamanlar sanayinin temelini oluşturan yer altı kaynaklarının modernize edilememesi nedeniyle üretim yetersiz kalmaktadır. Enerji sektöründeki teknik ve finansal sorunlar, sınai gelişimin önündeki diğer bir engeldir. Milli gelirinin % 30’unu yurtdışında, özellikle Almanya ve İsviçre’de yerleşik Kosovalı çalışanların gönderdiği dövizler oluşturmaktadır.

      Kosova’da işsizlik ve milli gelir rakamları ile halkın yaşayış ve tüketim alışkanlıkları karşılaştırıldığında kayıtdışı ekonominin önemli bir boyutta olduğu ve halkta büyük ölçüde nakite dayanan bir varlığın bulunduğu sonucuna varılmaktadır.

      Kosova, IMF’ye ve Dünya Bankasına yeni üye olmasına rağmen, uluslararası insiyatifle kurulan ve yönetimine yardımcı olunarak geliştirilmeye çalışılan bir ülke olmasının da etkisiyle yabancı devlet ve uluslararası kuruluşlardan alınan mali yardımlar önemli boyutlara ulaşmaktadır. 1999’dan itibaren yaklaşık 5 milyar dolar yardımda bulunulan Kosova için 12 Temmuz 2008’de Brüksel’de toplanan Donörler Konferansında 1,9 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunulmuştur.

      Kosova’ya yapılan doğrudan yabancı yatırım miktarı 2000-2006 döneminde 236 milyon avroluk kısmı özelleştirme olmak üzere toplam 634 milyon avro, 2007 yılında ise 300 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Geldiği ülkeye göre en fazla yatırım sırasıyla Almanya, Slovenya, İtalya ve İsviçre’den kaynaklanmıştır.

      Gerek üretimdeki yetersizlikler, gerekse de küçük bir pazar olması, Kosova’nın birçok ürünü ithal etmek zorunda kalmasına sebep olmaktadır. 2008 yılında ihracatı 198 milyon avro, ithalatı ise 1.928 milyon avro olmuştur. 2007 verilerine göre Kosova’nın ihracatında Merkezi Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (Central European Free Trade Agreement- CEFTA) ülkeleri (%56) en büyük paya sahipken; ithalatında AB (%35), Makedonya (%15), Sırbistan (%13) ve Türkiye (%8) ilk dört sıradadır.

      2008 yılı toplamında Türkiye’nin Kosova’ya ihracatı 279 milyon dolara, Kosova’dan ithalatı ise 5 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin Kosova’dan ithalatında başlıca ürün gruplarını, kauçuk ve kauçuktan eşya ile ham post ve deriler oluşturmaktadır. Kosova ise Türkiye’den başta tekstil ve gıda ürünleri olmak üzere çeşitli gruplardan ürünler ithal etmektedir.
 
Ticaret ve Sanayi
      Kosovada savaştan sonra son sekiz yıldır ancak piyasanın temelleri odaklı ekonomi yapılmakta hala kalıcı ve verimli yerli sanayinin gelişmesi için uğraşılmaktadır. Kosova en düşük ihracat / ithalat oranlarına sahip bölgeler arasında yeralmaktadır. 2007 yılında Kosova mal ve hizmet olarak 2.3 milyar dolar ithalat ve sadece $ 151 milyon kazanç elde edebilmiş, ve Kosova'nın GSMH 'nın% 65 oranında bir ticaret açığı bulunmaktadır.Bu açık büyük ölçüde dış yardım ve Kosova'nın diasporasından gelirleri ile finanse edilmektedir. Kosova'nın önde gelen sanayilerini, madencilik, enerji ve telekomünikasyon oluşturmaktadır.
 
Tarım
      Tarım arazisi Kosova'nın toplam arazisinin % 41 ,ormanlık alanlar ise % 53 ünü kapsar. Gıda ve Tarım Örgütü, 741.316 dönüm arazi verilerine göre ekilen ve 444.789 hektar olan mera bulunmaktadır. Tarımsal arazinin çoğunluğu özel (80%) olmakla beraber,bireylerin geçimine katkı sağlamaktadır. Kosova'nın tarım sektörü genellikle küçük çiftlikler ile sınırlı olup, düşük verimlilik ve danışmanlık hizmetlerinin yokluğu gibi nedenlerden, tarım Kosova'nın toplam GSMH'na ancak % 25 civarında katkıda bulunmaktadır. Tarım buna rağmen Kosova'da en büyük istihdam sektörü olarak nüfusun 35%ine iş olanağı sağlamaktadır. Tarım sektörü toplam ihracat değerinin% 16 sını oluşturmakta ve ulusal servetin önemli bir yaratıcısı olarak görülmektedir.Kosova genel ithalatı ($ 448,7 milyon) 2005 yılında bunun % 24ünü tarım sektörü oluşturmaktaydı. Kosova'da Ormanlık bölgelerin az olması nedeniyle, ahşap işleme ve ağaç ürünleri (mobilya ve döşeme) sanayi fazla gelişememiştir.
 
Dış ilişkiler
      Kosova Hükümeti ilk dışişleri bakanı olarak İskender Hiseni atadı. Ekim 2008 yılında, Kosova, Washington, DC bir büyükelçilik açtı., dokuz Avrupa ülkesinde Kosova büyükelçilikleri açıldı. Avrupa Komisyonu-11 Temmuz uluslararası bağış konferansına ev sahipliği yaptı, 2008 Amerika Birleşik Devletlerinin Kosovayı desteklemek içinyaptığı birçok yardım arasında, Kosova ekonomisini rahatlatmak adına sağladığı 400 milyon dolar (2008-2009) borç yer almaktadır.